loader image

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató célja

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Kelépker Kft. (továbbiakban Szolgáltató / Adatkezelő) által kezelt személyes és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat definiálja az adatvédelem elveinek, valamint az adatbiztonság követelményeinek érvényesülésének érdekében.

Változáskövetés

A Szolgáltató adatvédelmi szabályzata belső dokumentum, mely az illetékes kollégák számára érhető el. Az adatkezelési tájékoztató(k) a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve elérhetőek Szolgáltató honlapján vagy honlapjain. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori, verziókövetéssel történő megváltoztatására.

Általános rendelkezések

Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi a szükséges adminisztratív, logikai és fizikai biztonsági és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek. A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. A Szolgáltató, mint Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen adatkezelési tájékoztatóban és a releváns hatályos jogszabályokban leírtaknak.

Jogszabályi háttér

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat a Szolgáltató az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. A Szolgáltató által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

 •  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek
  a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
  valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Adatvédelmi tv.”);
 • az Európai Unió adatvédelmi reformjának érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2019. évi XXXIV. törvény.

Adatkezelésre vonatkozó belső irányelvek

A természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és
protokollok által rendelkezésre bocsátott azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, ezért
ezeket az adatokat a természetes személyek által megadott adatokkal együtt személyes adatoknak kell tekinteni,
mely adatok kezelése során Adatkezelő vonatkozásában mind a jelen tájékoztató, mind a vonatkozó jogszabályok
előírásai az irányadóak.

Az adatkezelésre csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az adatkezelés jogalapja és célja egyértelműen
azonosítható, és az adatkezelés maradéktalanul megfelel a jelen tájékoztatóban definiált folyamatoknak,
leírásoknak. Kiemelten kezelendő az érintett önkéntes hozzájárulásán, mint jogalapon történő adatkezelés, mely
esetben kizárólag az érintett jól látható helyen, önkéntesen tett hozzájárulása jelentheti az adatkezelés alapján,
más nyilatkozattal együtt tett, sugallt, előre bejegyzett, bejelölt hozzájárulás semmilyen esetben nem fogadható
el. Elfogadható önkéntes hozzájárulásként azonban az adatkezeléshez az érintett olyan nyilatkozata, mely során
az érintett által kezdeményezett üzleti folyamat egyértelműen feltételezi az adatok kezelését, az érintett által
kezdeményezett folyamat kiszolgálásához a személyes adatok kezelése szükséges. Ilyen esetekben azonban csak
a folyamat (pl. levelezés, árajánlat adás, stb) lezárásig kezelhetőek az érintett adatai, kivéve, ha erre valamely
jogalap további lehetőséget ad (pl. szerződéskötés esetén.)
Kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulásával kezelhetőek a vonatkozó jogszabályban megfogalmazott
különleges adatok, így például az etnikai hovatartozás, vallás, politikai meggyőződésre vonatkozó, illetve az
egészségügyi adatok (genetikai adatok és biológiai minták) is. Ezen adatok kezelése szigorúan tilos az érintett
beleegyező nyilatkozata nélkül. Az érintett beleegyező nyilatkozatában kiemelten ki kell térni az adattovábbítás
egyes lehetőségeire, amennyiben ez szükséges.
Kizárólag a szülők / gondviselők írásbeli hozzájárulásával kezelhetőek 16 éven aluli gyermekek személyes adatai,
16 éven aluli gyermekek személyes adatai kizárólag önkéntes beleegyezésük alapján nem kezelhetőek. Különös
körültekintéssel kell kezelni a 16 éven aluli gyermekekkel kapcsolatos adatkezelést abban az esetben, ha
adataikat marketing célú vagy bármilyen egyéb megkeresésre használjuk fel, minden ilyen célú megkeresés
esetén tájékoztatni kell a beleegyezést adó szülőt / gondviselőt is. Az Adatkezelő minden nyilvánosan elérhető
folyamata, adatkezelése esetében feltételezi az érintett nagykorúságát mindaddig, amíg ennek ellenkezőjére
utaló jeleket nem tapasztal, vagy jogszabály nem kötelezi, hogy meggyőződjön a érintett nagykorúságáról.
Az adatkezelés jogszerűnek tekinthető, amennyiben az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy
több konkrét célból történő kezeléséhez, vagy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben
az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges, vagy az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges, vagy az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges, vagy az adatkezelés közérdekű, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy
harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget
élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik
szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni többek között
azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e
ésszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor. Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget
élvezhetnek az Adatkezelő érdekével szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik,
amelyek közepette az érintettek nem számítanak további adatkezelésre.

Fogalmak

Fogalom

Leírás

Érintet

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személy.

Személyes adat

Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés.

Hozzájárulás

Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy
a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az
adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl.: ujj-,
tenyérlenyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás
helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adattovábbítás 

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyílvánosságra hozatal

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött
szerződést is – adatok feldolgozását végzi

 

Adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges

 

Adatállomány

Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

 

Harmadik  személy

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval

 

Az Adatkezelő adatai és elérhetősége

 Az Adatkezelő cégneve: Kelépker Kft.

 • Az Adatkezelő székhelye: 2800 Tatabánya, Búzavirág utca 1.
 • Az Adatkezelő telefonszáma: +36 34 315 514
 • Cégjegyzékszáma: Cg. 11-09-010919
 • Adószáma: 13527952-2-11
 • E-mail cím: info@kelepker.hu
 • Adatkezelő által üzemeltetett honlap: www.kelepker.hu

A vezetőség adatvédelemmel kapcsolatos feladatai

Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő nem került kinevezésre, az adatvédelemmel kapcsolatos feladatok
elvégzéséért, a kapcsolódó jogok és jogérvényesítési lehetőségek biztosításáért a vezetőség felelős.
Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben
közvetlenül az Adatkezelő vezetőségéhez fordulhatnak. A vezetőséget adatvédelmi feladatai teljesítésével
kapcsolatban titoktartási kötelezettség vagy az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség köti.
A vezetőség adatvédelmi kérdésekben tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelést végző alkalmazottak
részére, ellenőrzi a személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályoknak való megfelelést,
együttműködik a felügyeleti hatósággal, valamint kapcsolattartó pontként szolgál a hatóság felé.

A vezetőség feladata, hogy évente felülvizsgálja jelen adatkezelési tájékoztatót, valamint évente lehetőség
szerint egy alkalommal oktatást, képzést tartson munkatársainak ismertetve az adatkezelés legfontosabb
sajátosságait, külön kitérve a jogszabályokban megjelenő újdonságokra, változásokra.
A vezetőség további, adatvédelemmel összefüggő feladatai:
a. részt vesz az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak
biztosításában;
b. ellenőrzi az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi szabályzatok
rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek megtartását;
c. kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak
megszüntetésére hívja fel az érintetteket, beleértve az illetékes adatfeldolgozót;
d. gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról;
e. gondoskodik a jogszabályi követelmények szervezeten belül teljesítéséről;
f. gondoskodik a bevont adatfeldolgozókkal az adatvédelemhez kapcsolatos jogszabályi követelmények
teljesítéséről;

Kezelt személyes adatok köre, jogalapja, visszavonása

Az alábbiakban részletesen taglaljuk, hogy az egyes esetekben:
– mi az adatkezelés célja;
– mi az adatkezelés jogalapja;
– mely személyes adatok kezelésére kerül sor;
– ki az érintettek köre;
– hozzájárulás visszavonhatóságát;
– köteles-e az érintett a személyes adat megadására;
– milyen következményekkel járhat, ha az érintett a személyes adatot nem adja meg;
– meddig tárolja az Adatkezelő a megadott személyes adatokat;
– milyen adatfeldolgozók érintettek az adatkezelés során.
Önkéntes hozzájárulás az adatkezeléshez:
A felhasználók az adatkezelési tájékoztató elfogadása során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes
adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban leírt módon kezelje. Amennyiben az érintettek nem saját személyes
adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Az önkéntes
hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek a hozzájárulásukat az adatkezelés bármely
szakaszában visszavonhatják, mely nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét.

 

 Önéletrajzi adatok 

A honlapon elhelyezett álláshirdetésekre, valamint a partnereinknél indított álláshirdetésekre a megadott e-mailcímre önéletrajz küldhető.
Az adatkezelés célja a Szolgáltató által meghirdetett munkakör betöltése, alkalmazotti jogviszony létesítése. Azadatkezelés jogalapja az érintett személy önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, az érintett személy az életrajz elküldésével önként hozzájárul adatai kezeléséhez. A kezelésre kerülő személyes adatok az érintett
neve, telefonszáma, e-mail címe, iskolái, valamint az életrajzban szereplő egyéb, megadott adatai. Az adatkezelés
során érintett minden érdeklődő személy, aki az álláshirdetésre önként jelentkezik. A hozzájárulás visszavonható
e-mailben vagy telefonon, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulást megelőzően történt
adatkezelés jogszerűségét. Az érintett köteles az adatok megadására, a felvételi folyamat a kért adatok nélkül
nem indítható el. Ha az érintett a személyes adatot nem adja meg, akkor a jelentkezés automatikusan
elutasításra kerül. A tárolás időtartama 12 hónap.

 


 Telefonos vagy e-mailes kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok 

Telefonos vagy e-mailes kapcsolatfelvétel során az érintettek ajánlatokat kérhetnek, a kiszolgálás során
szükséges a személyes adatok kezelése.
Az adatkezelés célja az érintettek személyre szabott kiszolgálása valamint az érintettek kérésére árajánlat
küldése. Az adatkezelés jogalapja az érintett személy önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, az adatok
felvételét az érintett kezdeményezi. A kezelésre kerülő személyes adatok az érintett neve, telefonszáma és saját
e-mail címe. Az adatkezelés során érintett minden érdeklődő személy, aki kapcsolatfelvételt kezdeményez. A
hozzájárulás visszavonható e-mailben vagy telefonon, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájárulást megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét. Az érintett köteles az adatok megadására, mivel a
jövőben történő azonosítás a felsorolt adatok nélkül nem végezhető el. Ha az érintett a személyes adatot nem
adja meg, akkor az ajánlatadás nem végezhető el. A tárolás időtartama az ajánlatadást követő 1 év. 


Honlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok 

Honlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel során az érintettek ajánlatokat kérhetnek, a kiszolgálás során
szükséges a személyes adatok kezelése.
Az adatkezelés célja az érintettek személyre szabott kiszolgálása valamint az érintettek kérésére árajánlat
küldése. Az adatkezelés jogalapja az érintett személy önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, az érintettek a
honlapon a kapcsolatfelvételt megelőzően elfogadják az adatkezelési szabályokat. A kezelésre kerülő személyes
adatok az érintett neve, telefonszáma és saját e-mail címe. Az adatkezelés során érintett minden érdeklődő
személy, aki kapcsolatfelvételt kezdeményez. A hozzájárulás visszavonható e-mailben vagy telefonon, azonban
a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulást megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét. Az érintett
köteles az adatok megadására, mivel a jövőben történő azonosítás a felsorolt adatok nélkül nem végezhető el.
Ha az érintett a személyes adatot nem adja meg, akkor az ajánlatadás nem végezhető el. A tárolás időtartama
az ajánlatadást követő 1 év.

 


Egyéb kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok 

Az Új Ház Zrt. rendszerein keresztüli kapcsolatfelvétel során az érintettek ajánlatokat kérhetnek, a kiszolgálás
során szükséges a személyes adatok kezelése.
Az adatkezelés célja az érintettek személyre szabott kiszolgálása valamint az érintettek kérésére árajánlat
küldése. Az adatkezelés jogalapja az érintett személy önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, az érintettek a
honlapon a kapcsolatfelvételt megelőzően elfogadják az adatkezelési szabályokat. A kezelésre kerülő személyes
adatok az érintett neve, telefonszáma és saját e-mail címe. Az adatkezelés során érintett minden érdeklődő
személy, aki kapcsolatfelvételt kezdeményez. A hozzájárulás visszavonható e-mailben vagy telefonon, azonban
a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulást megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét. Az érintett
köteles az adatok megadására, mivel a jövőben történő azonosítás a felsorolt adatok nélkül nem végezhető el.
Ha az érintett a személyes adatot nem adja meg, akkor az ajánlatadás nem végezhető el. A tárolás időtartama
az ajánlatadást követő 1 év.


Cookiek (sütik) és IP cím 

Szolgáltató az érintett számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyez el, amely önmagában
semmilyen módon nem képes az érintett azonosítására, kizárólag az érintett gépének felismerésére alkalmas,
név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, mivel a megoldás
alkalmazásakor az érintett a Szolgáltatónak nem ad át személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek
között történik meg.
A felhasználó jogosult böngészője beállításával megtiltani az egyedi azonosító jel (cookie) elhelyezését a
számítógépén. A felhasználó jogosult a honlapok megtekintésekor felugró ablakban tiltani a marketing és egyéb
jellegű cookiek alkalmazását.
Az Szolgáltató a cookie-kat abból az adatkezelési célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az érintettek
információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint a honlap látogatása során
testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg. Az adatkezelés jogalapja az érintett
személy önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, a honlap megnyitásakor az érintett felugró ablakban
szabályozhatja a cookiek működését. A kezelésre kerülő személyes adatok a honlap által használt cookiek, a
honlap működését segítő cookiek, valamint marketing célú cookiek. Az adatkezelés során érintett minden
személy, aki belép a honlapra. A hozzájárulás visszavonható a böngészőben, azonban a hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájárulást megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét. Az érintett az alapvető
cookiek esetében köteles az adatok megadására, de kizárólag azok esetében, melyek nélkül az adott weblap nem
tölthető be. Ha az érintett a személyes adatot nem adja meg, akkor a weboldal nem tud megfelelően betöltődni.
A tárolás időtartama az ajánlatadást követő 1 hónap.

 

A sütik információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait,
amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.


Megrendelés során megadott személyes adatok 

Az érintettek a Szolgáltatónál megrendeléseket adhatnak le, vásárolhatnak, mely események során személyes
adatok kezelése történik.
Az adatkezelés célja az érintettek által leadott megrendelések teljesítése. Az adatkezelés jogalapja az érintett
személy önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, az érintett a megrendelés során hozzájárul a személyes
adatok kezeléséhez. A kezelésre kerülő személyes adatok az érintett neve, telefonszáma, saját e-mail címe, saját
címe és számlázási címe. Az adatkezelés során érintett minden érdeklődő személy, aki Szolgáltató részére
megrendelést ad le. A hozzájárulás visszavonható e-mailben vagy telefonon, azonban a hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájárulást megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét. Az érintett köteles az
adatok megadására, megrendelés teljesítése a személyes adatok megadása nélkül nem teljesíthető. Ha az
érintett a személyes adatot nem adja meg, akkor leadott megrendelés nem teljesíthető. A tárolás időtartama a
megrendelést követő 1 év.


 Számlázás során megadott személyes adatok 

A Szolgáltatónál leadott megrendeléseket nyomán Szolgáltató számlát állíthat ki, a számlakiállítás során
személyes adatok kezelése történik.
Az adatkezelés célja az érintettek megrendelése, vásárlása nyomán a számlázás, mint jogszabályi kötelezettség
teljesítése. Az adatkezelés jogalapja a számlakészítésről szóló jogszabályi kötelezettség. A kezelésre kerülő
személyes adatok az érintett neve, lakcíme, telefonszáma, esetlegesen a bankszámlaszáma. Az adatkezelés során
érintett minden érdeklődő személy, aki irányába a Szolgáltatónak számlaadási kötelezettsége keletkezik. A
hozzájárulás nem visszavonható a jogszabály által előírt határidőn belül. Az érintett köteles az adatok
megadására, amennyiben jogszabályi kötelezettség alapján számla kiállítása szükséges. Ha az érintett a
személyes adatot nem adja meg, akkor leadott megrendelés nem teljesíthető. A tárolás időtartama jogszabályi
előírás nyomán a megrendelést követő 8 év.


Szerződéses kapcsolattartók és egyéb személyek megadott személyes adatai

Szolgáltató szerződéskötései valamint egyéb kapcsolatfelvételei során kapcsolattartók személyes adatait kezeli.
Az adatkezelés célja az érintettek, mint kapcsolattartók segítségével kapcsolat fenntartása, szerződéses kötelem
kialakítása Szolgáltató és partnerei között. Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltató valamint partnere között
fennálló szerződés. A kezelésre kerülő személyes adatok az érintett neve, telefonszáma és saját e-mail címe. Az
adatkezelés során érintett minden kapcsolattartó személy. A hozzájárulás visszavonható e-mailben, azonban a
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulást megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét. Az érintett
köteles az adatok megadására, amennyiben az szükséges a szerződés megkötéséhez. Ha az érintett a személyes
adatot nem adja meg, akkor a szerződés nem köthető meg. A tárolás időtartama az szerződés felbontását követő
2 év.

Munkavállalók adatainak kezelése

A munkavállaló a munkaszerződés és a munkatársi nyilatkozat aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
munkaviszonyhoz kapcsolódó személyes adatait a munkáltató kezelje.
A munkavállalók adatkezelésével kapcsolatos szabályokat a belső adatvédelmi szabályzat tartalmazza.

Kamerás megfigyelések

Adatkezelő telephelyén a jogszabályoknak megfelelő elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet, kamerás
megfigyelést végez, melynek részletes leírását és szabályozását az Elektronikus megfigyelőrendszer szabályzat és
az Érdekmérlegelési teszt tartalmazza.
Az adatkezelés célja a vagyonvédelem, üzleti titok, szerződések védelme, valamint egyes kamerák esetén az
emberi élet épségének biztosítása. Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltató jogos érdeke. Az adatkezeléssel
összefüggésben a Szolgáltató a jogos érdek meghatározásához érdekmérlegelési tesztet, valamint belső
szabályzatot készített. A kezelésre kerülő személyes adatok az érintettek kameraképe. Az adatkezelés során
érintett minden személy, aki a Szolgáltató telephelyére lép. A hozzájárulás visszavonható e-mailben, azonban a
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulást megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét. Az érintett
köteles az adatok megadására, amennyiben belép a telephelyre, a kamerás megfigyelés tényéről tájékoztatást
kap. Ha az érintett a személyes adatot nem adja meg, akkor Szolgáltató megtagadja a telephelyre való belépést.
A tárolás időtartama az ajánlatadást követő 14 nap.

Adattovábbítás külföldre, nemzetközi szervezet részére

Adatkezelő közvetlenül nem továbbít személyes adatot külföldre, a személyes adatok tárolása kizárólag
Magyarországon történik. Amennyiben valamely adatfeldolgozó személyes adatokat tárol vagy továbbít az
Európai Unión belül vagy kívül, akkor a tárolás vagy a továbbítás a GDPR jogszabály által előírt módon történik.

Papír alapú iratok védelme

Fentiekben részletezett személyes adatokat tartalmazó iratokat, szerződéseket és kapcsolódó dokumentumokat
Adatkezelő minden esetben a telephelyén tárolja. Az adatok tárolási helye minden esetben a telephelyen
található zárt iroda. Az irodák riasztóval és kamerarendszerrel védettek. Az iratok és a bennük található
személyes adatok fenti folyamatokban részletezett felhasználása során tilos azokat őrizetlenül, mások számára
is hozzáférhető helyen tárolni. Ha az iratok tárolása a kijelölt, zárható tárolószekrénytől eltérő helyen történik,
akkor az iratot használó kolléga köteles annak biztonságáról gondoskodni. Semmilyen irat, dokumentum vagy
szerződés nem tárolható az irodák asztalain. Munkaidőn kívül minden iratnak, dokumentumnak és szerződésnek
zárható helyen kell lennie abban az esetben is, ha a személyes adatot tartalmazó irat a továbbiakban is
felhasználásra kerül.

IT biztonság, biztonsági mentések

Az Adatkezelő elektronikus adattárolás esetén gondoskodik az elektronikusan tárolt adatok biztonságáról,
mentéséről, visszaállíthatóságáról mind saját kezelésében lévő infrastruktúrája, mind a szerződéses
jogviszonyban lévő adatfeldolgozók esetén. Az Adatkezelő saját infrastruktúrát üzemeltet a saját telephelyén,
melynek védelméről zárható és riasztóval védett iroda gondoskodik. Szolgáltató további tárhelyet vesz igénybe
korábban felsorolt adatfeldolgozóktól. Adatkezelő és adatfeldolgozó személyi számítógépei, kapcsolódó
szerverei és hálózati eszközei az elvárható biztonsági előírásoknak megfelelnek, tűzfallal és jelszóval védettek. Az
adatfeldolgozó saját tárhely szolgáltatói valamint más adatfeldolgozók esetében is elvárja a jogszabályi
kötelezettségnek való megfelelést, valamint informatikai biztonsági kontrollok működtetését, melyeket az
Adatkezelő és az adatfeldolgozó minden esetben írott formában, szerződésben rögzít.
Az IT rendszerek vonatkozásában, minden adatbázis esetében mind az Adatfeldolgozó, mind az adatkezelő
titkosítást alkalmaz, valamint kialakítja az érintettek jogainak érvényesítéséhez szükséges hardveres és szoftveres
feltételeket (például végleges törlés). Adatkezelő és adatfeldolgozó minden adatállomány esetében biztonsági
mentés készítéséről gondoskodik. Adatkezelő és adatfeldolgozó a kapcsolódó írásos szerződésben szabályozza a
lehetséges rendszerkapcsolatokat valamint az adatok exportálásának lehetséges módjait, és az annak
kezdeményezésére jogosult személyek névsorát.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett az alábbiakban részletezett jogainak gyakorlása érdekében fordulhat e-mailben a Szolgáltató
ügyfélszolgálatához vagy közvetlenül a Szolgáltató vezetőségéhez.
16.1 Átlátható tájékoztatás joga
Az érintett alapvető joga a megfelelő, átlátható tájékoztatáshoz való jog, mely kötelezettségként az
Adatkezelőnél jelentkezik. Az Adatkezelő az érintettet tömören, átláthatóan, érthetően, könnyen hozzáférhető
formátumban, világosan és közérthető módon tájékoztatja az adatkezelés körülményeiről, illetve az őt megillető
jogosultságokról. Tájékoztatáskérés esetén indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül
megadjuk a tájékoztatást.


16.2 Hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz
és a kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon, kiemelten a személyes adatok forrására, valamint arra
vonatkozóan, hogy az adatok továbbítása megtörtént-e harmadik fél számára. Az Adatkezelő a kérelem
benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a tájékoztatást.


16.3 Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik
Adatkezelőnek továbbítsa.


16.4 Helyesbítés, módosítás joga
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, kiegészítse a
rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

16.5 Elfeledtetéshez, törléshez való jog
Az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az
alábbi indokok valamelyikének fennáll:

● személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
kezelték;
● Adatkezelő által megszabott tárolási időtartam lejárt;
● az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;
● az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
● a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
● a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
● a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával
kapcsolatosan került sor.
Amennyiben a kezelt adat jogérvényesítéshez, vagy például hatóság felé történő elszámoláshoz szükséges, az
adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek alapján folytatható.
A törlés során Adatkezelő köteles a bevont adatfeldolgozókat is értesíteni a törlési kötelezettségről


16.6 Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak
közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy személyes adatainak az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.
16.7 Adatkezelés korlátozásához való jog

Korlátozás esetén a személyes adatokat pusztán tárolni lehet, egyéb adatkezelés kizárólag az érintett
hozzájárulásával, jogi igény előterjesztése céljából, illetve közérdekből történhet. Az érintett jogosult arra, hogy
kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül.
▪ az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
▪ az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
▪ az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
▪ az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos
indokaival szemben.

Érintettek jogaihoz kapcsolódó folyamatok

Jelen szabályzatban részletezett érintettek fentiekben részletezett jogaikkal időbeni korlátozás nélkül, bármikor
élhetnek. Amennyiben bármilyen érintett élni kíván a fentiekben részletezett jogaival és ezzel összefüggésben
Adatkezelő bármely alkalmazottjához fordul, akkor azt azonnal jelezni kell a vezetőség felé, ezzel egyidejűleg fel
kell kérni az érintettet, hogy kérését írásban e-mailben vagy postai úton juttassa el az Adatkezelő bármely
hivatalos e-mail címére vagy telephelyére.
Amennyiben az Adatkezelő értesül az érintett kéréséről, akkor köteles az érintett kérését a megkeresését
követően azonnal az adatvédelmi naplóban rögzíteni, ezt követően megvizsgálni annak jogszerűségét, beleértve
a kapcsolódó adatkezelés célját és jogalapját. Amennyiben szükséges, akkor a vezetőség köteles az érintett
munkavállalókkal és adatfeldolgozókkal konzultálni az esettel kapcsolatban.

 

Adatkezelő az érintett kérésével kapcsolatban a lehető leghamarabb, de maximum 10 munkanapon belül
javaslatot tesz az illetékes vezető részére, kiemelve az érintett kérésének adatvédelmi aspektusát, a kérés
jogalapját és jogosságát. A döntésről az érintettet értesíteni kell, valamint gondoskodni kell a döntéssel
kapcsolatos folyamat végigviteléről, beleértve az adatfeldolgozók értesítését is. A döntést minden esetben
rögzíteni kell az adatvédelmi naplóban is.
Amennyiben az Adatkezelőnek ideiglenesen vagy folyamatosan nincs adatvédelmi tisztviselője vagy felelőse,
akkor az érintettek kéréseit közvetlenül az Adatkezelő felelős vezetőjéhez, alapesetben az ügyvezetőhöz vagy
vezérigazgatóhoz kell továbbítani, aki köteles a fentiek alapján eljárni.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Profilalkotást, automata döntéshozatalt, automata mechanizmust a Szolgáltató nem használ, nem végez.
Szolgáltató nem engedélyezi automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás végzését adatfeldolgozói számára
sem, csak abban az esetben, ha ehhez érintett külön, írásban hozzájárult.

Adatvédelmi incidens, adatvédelmi napló

Az Adatkezelő köteles bármilyen adatvédelmi incidensről a tudomására jutást követően a lehető leghamarabb,
de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatni az illetékes Hatóságot és az adatvédelmi incidensben érintetteket
egyidejűleg. Adatkezelő a rendelkezésére álló eszközökkel mindent elkövet annak érdekében, hogy csökkentse
az incidens következtében az érintettek számára okozott adatvédelmi és egyéb károkat. Adatkezelő köteles
gondoskodni arról, hogy a jövőben hasonló incidensekre ne kerülhessen sor.
Adatkezelő minden adatvédelemmel kapcsolatos esetről – érintettek adatvédelemmel kapcsolatos
megkereséseiről, esetleges adatvédelmi incidensekről – ún. adatvédelmi naplót vezet, melynek adott érintettre
vonatkozó tartalmáról kérésre felvilágosítást ad.
Az adatvédelmi incidensről lehetőség szerint azonnal tájékoztatni kell az Adatkezelő illetékes vezetőjét, aki
köteles fentiek szerint kitölteni az „adatvédelmi incidens” jegyzőkönyvet, és eljuttatni azt illetékesek részére.

Bírósághoz fordulás

20. Bírósághoz fordulás

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per az Adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével másnak kárt okoz, az érintett követelheti annak megtérítését. Ha az Adatkezelő az érintett
adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett
személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az
okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy
az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell
megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi
jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

21. Hatósági eljárás, panasztétel

Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet az illetékes Hatóságtól is:
▪ Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
▪ Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
▪ Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
▪ Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
▪ Telefon: +36 (1) 391-1400
▪ Fax: +36 (1) 391-1410

▪ E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
▪ Honlap: http://naih.hu

 

22. Egyéb rendelkezések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről a személyes adatok felvételekor adunk részletes tájékoztatást.
A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte –
személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.